BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Asmens duomenų subjektas Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacijoje – klientas, fizinis asmuo arba su klientu susijęs asmuo (kliento atstovas, sutuoktinis, partneris ir pan.), internetinės svetainės lankytojas.
 2. Asmens duomenų valdytojas – Aukštaitijos krepšinio mėgėjų asociacija. Įmonės kodas 303342357, adresas Užpalių g. 79-24, Utena (toliau – Asociacija).
 3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 4. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, logines ir / ar aritmetines operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

ASMENS DUOMENŲ KAUPIMAS IR APDOROJIMAS 

 1. Asmens duomenų valdytojas įsipareigoja saugoti interneto svetainių naudotojų privatumą ir asmens duomenis. Lankantys tinklalapiuose, tinklo serveriai laikinai įrašo prie svetainės besijungiančio kompiuterio ryšio duomenis, aplankytų svetainės tinklalapių sąrašą, apsilankymo datą ir trukmę, naršyklės ir operacinės sistemos identifikavimo duomenis ir interneto svetainę, iš kurios patenkama į valdytojo svetainę. Jokia papildoma asmeninė informacija (vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas) nekaupiama, nebent duomenų pateikimas yra savanoriškas (sudarant sutartį, dalyvaujant konkursuose ir t.t.). Tokiu atveju asmeninė informacija gali būti naudojama tiesioginiais konkrečių paslaugų rinkodaros tikslais, tačiau tik tokiu atveju, kai tai neprieštarauja įstatymais. Asociacija pasilieka teisę, laikydamasi taikytinų teisės aktų, pasiekti ir tikslinti asmens duomenis.
 2. Kai kurie asmeniniai kliento duomenys ir siuntos duomenys pateikiami trečiosioms susijusioms šalims. Tai daroma laikantis šalies teisės aktų reikalavimų; pateikiami tik tie duomenys, kurie yra privalomi paslaugoms įgyvendinti. Dažniausiai pateikiama informacija yra siuntėjo vardas, pavardė ir adresas, gavėjo vardas, pavardė ir adresas, siuntėjo ir gavėjo kontaktiniai duomenys, siunčiamų prekių aprašas, kiekis, svoris ir vertė.
 3. Asociacija negali būti atsakinga už privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklapiuose, net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius asmens duomenų subjektas pasiekia naudodamasis šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. Asociacija rekomenduoja susipažinti su kiekvienos trečiosios šalies privatumo politika.

ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 1. Asmens duomenys naudojami tinklapių techniniam administravimui, vykdant su klientu sudarytą sutartį ir sprendžiant dėl jos įvykdymo kilusias problemas. Asociacija perduoda asmens duomenis trečiajai šaliai tik tada, kai jie yra būtini sutarties įgyvendinimui ar to reikalauja teisės aktai.
 2. Asmeninius klientų duomenis Asociacija saugo 10 metų, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

INTERNETO STATISTIKA IR REKLAMA

 1. Klientams neprieštaraujant, asmeninius kliento duomenis Asociacija naudoja tik informavimui apie pasikeitimus Asociacijos veikloje. Klientas turi teisę susisiekti su Asociacija ir atsisakyti gauti informaciją.
 2. Siekdama gerinti paslaugų kokybę, internetinės svetainės tobulinimui Asociacija naudoja tik nuasmenintus klientų duomenis.
 3. Asociacija naudoja programinę įrangą, kuria fiksuoja, kiek naudotojų ir kaip dažnai lankosi Asociacijos interneto svetainėje. Ši programinė įranga nenaudojama lankytojų asmens duomenims arba IP adresams kaupti. Duomenys naudojami tik anonimiškai ir apibendrinant, tai daroma statistikos tikslais ir interneto svetainei tobulinti.

SLAPUKAI

 1. Siekdama visaverčių paslaugų svetainės funkcionavimo, Asociacija naudoja „slapukus” (cookies). Įrašyta informacija nėra asmeninių duomenų objektas, ji reikalinga atpažinti asmenį kaip ankstesnį svetainės naudotoją, renkant ir apdorojant svetainės lankomumo statistiką.
  Įrašytą informaciją klientas gali bet kada peržiūrėti ir ištrinti. Taip pat klientas turi teisę nesutikti, kad slapukai būtų įrašyti įrenginyje, tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali būti neprieinamos.
 2. Preziumuojama, jog naudodamasis siuntikas.lt tinklapiu vartotojas sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galima atšaukti, pakeičiant interneto naršyklės nustatymus, ar kreipiantis bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

SAUGA IR TEISĖ Į INFORMACIJĄ

 1. Asociacija imasi visų reikiamų techninių ir organizacinių saugos priemonių, kad asmens duomenys nebūtų prarasti ar netinkamai naudojami. Duomenys laikomi saugioje, viešai nepasiekiamoje operacinėje aplinkoje, prie jų prieigą turi tik tiesiogiai su paslaugos užtikrinimu susiję asmenys.
 2. Gavęs raštišką asmens duomenų subjekto prašymą, asmens duomenų valdytojas informuos, kokie asmens duomenys (pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas) įrašyti Asociacijos sistemoje.
 3. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti duomenis, jei pateikti duomenys yra klaidingi.
 4. Asmens duomenų subjektas turi teisę būti pamirštas (visi jo asmens duomenys ištrinti), išskyrus įstatymo nustatytus atvejus.
 5. Asmens duomenų subjektas turi teisę apriboti duomenų naudojimą ir nesutikti, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginiais rinkodaros tikslais.

PRANEŠIMO DĖL DUOMENŲ APSAUGOS KEITIMAI

 1. Privatumo politika yra reguliariai peržiūrima. Asociacija pasilieka teisę savo nuožiūra keisti pranešimą dėl duomenų apsaugos.
 2. Norėdami būti informuoti apie visus keitimus, asmens duomenų subjektai turi reguliariai peržiūrėti šią medžiagą.
 3. Kilus klausimams ar norėdami susisiekti dėl asmens duomenų naudojimo, kreipkitės į info@juventuslyga.lt, K.Donelaičio g. 38, Utena.